zamknij

Wiadomości

„Jary bis”: Wodzisław ma ponad 4 mln zł na zielone miejsca rekreacji i wypoczynku

2017-09-26, Autor: mk

Ponad 4,24 mln zł dofinansowania na rozwój terenów zielonych w Wodzisławiu. Dzięki pozyskanym środkom w mieście zmieni się sześć terenów zielonych o o łącznej powierzchni 12,2 ha. - To tyle co połowa Rodzinnego Parku Rozrywki, stąd określenie „jary bis” - cieszy się prezydent Mieczysław Kieca.

Reklama

Miasto pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt projektu to prawie 5 mln zł. - Dzięki kompleksowemu podejściu zrewitalizowane zostaną tereny zielone, które chluby miastu nie przynoszą. To sześć lokalizacji wskazanych w projekcie – mówi prezydent.

Wodzisław zagospodaruje w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków. Łączna powierzchnia nowych terenów zielonych objętych projektem to 12,2 ha.

Tereny, które ulegną zmianom w ramach projektu

Teren A - stanowiący obszar przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, ul. Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim).

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto. Obecnie większa część obszaru jest niezagospodarowana. Tzw. wąwóz Staszica za osiedlem Staszica przy ul. 26 Marca stanowi teren o znacznych różnicach wysokości terenu porośnięty nieuregulowaną zielenią niską i wysoką. Liniowa przestrzeń opracowania znajdująca się przy ul. Armii Krajowej stanowi skarpy nasypu jezdni. Obecnie na tym nasypie dobrze rosną jedynie trawy, a młode krzewy iglaste oraz drzewa sadzone na skarpach usychają. Skwer przy Rondzie Europejskim stanowi teren nieużytków. Zieleń wysoka i niska na tym fragmencie opracowania jest nieuregulowana, częściowo chora, widoczne są zmiany antropomorficzne (nasypy ziemi).

Cały obszar objęty opracowaniem sąsiaduje z zabudową wielorodzinną (głownie od południa), polami uprawnymi (od północno-zachodniej strony), niewielkimi ogródkami działkowymi (od północy) oraz funkcjami usługowymi (od strony północno-wschodniej). Skarpa przy ul. Armii Krajowej oraz skwer przy Rondzie Europejskim znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego ul. Armii Krajowej oraz ul. Rybnickiej stanowiącą drogę krajową nr 78.

Teren A - o pow. 33 739,81 m kw., przy czym 75,80% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej.

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • łąki kwietne,

 • elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjne,

 • karmniki, poidła, budki dla ptaków, hotele dla owadów zapylających,

 • podesty drewniane,

 • oświetlenie terenu,

 • stojaki rowerowe,

 • grill betonowy,

 • ogrodzony plac zabaw dla psów,

 • ściana oporowa z gabionów,

 • chodniki, ciągi pieszo-rowerowe,

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 1 386 321,07 zł (kwota brutto).

Teren B - stanowiący obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Piastowska, ul. PCK).

W skład tego terenu wchodzą pomniejsze obszary znajdujące się przy ul. Piastowskiej, graniczące z ul. 26 Marca. Kolejna z części stanowi naturalnie ukształtowany wąwóz zw. wąwozem Tysiąclecia, znajdujący się pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Wojska Polskiego. Trzecią część składową terenu stanowi tzw. wąwóz PCK znajdujący się przy ul. PCK.

Obszar znajdujący się przy ul. Piastowskiej stanowi teren zieleni osiedlowej częściowo urządzonej. Sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi, garażami. Na terenie wąwozu Tysiąclecia występuje zieleń wysoka i niska, nieurządzona, niezagospodarowana. Wąwóz stanowi łącznik pomiędzy osiedlem przy ul. Piastowskiej a ul. Daszyńskiego. Obszar sąsiaduje z zabudową wielorodzinną.

Na terenie wąwozu PCK panują zbliżone warunki jak w wąwozie Tysiąclecia. Teren graniczy z strefą mieszkaniową i usługową.

Obecnie tereny obu wąwozów są niezagospodarowane, drzewa posiadają połamane konary, uszkodzenia spowodowane działalnością człowieka. Krzewy na obszarze rozrastają się w niekontrolowany sposób, stanowią siedlisko niewielkich ptaków.

Teren B, podobnie jak Teren A, znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto Wodzisławia Śląskiego.

Teren B - o pow. 38 493,27 m kw., przy czym 79,99% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • elementy małej architektury - ławki, stoły, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, donice kwiatowe (plantery), tablice informacyjne,

 • wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu,

 • elementy żywej architektury, elementy sensoryczne,

 • murki oporowe z gazonów,

 • karmniki, poidła, budki dla ptaków,

 • elementy siłowni zewnętrznej,

 • elementy parków sensorycznych,

 • pojedyncze elementy zabawowe,

 • siedziska z gabionów,

 • elementy żywej architektury (tunel z wierzby wiciowej ożywającej wiosną itp.)

 • kwatery ogrodowe,

 • wykonanie górki saneczkowej na jednej z ścian wąwozu,

 • chodniki.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 1 660 247,20zł (kwota brutto).

Teren C - stanowi obszar przy ul. Jana Pawła II, ul. S. Żeromskiego, ul. B. Prusa.

Na Teren C składają się dwa pomniejsze obszary, jeden przy ul. Jana Pawła II (obejmuje dwa skwery zielone oraz pas zieleni przy jezdni) oraz obszar osiedla przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej (zieleń osiedlowa).

Obszar przy ul. Jana Pawła II znajduje się w pobliżu nowo projektowanego centrum przesiadkowego. Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Rybnickiej rośnie roślinność wysoka i niska. Budowa terenu na tym skwerze jest przekształcona antropomorficznie, posiada znaczne różnice wysokości terenu (różnica 1-3m wysokości). Roślinność na tym terenie jest uboga i nie wszędzie uregulowana. Istniejące na terenie ścieżki oraz schody terenowe wykazują znaczne zużycie materiału. Z uwagi na osoby starsze na terenie brakuje elementów małej architektury - zwłaszcza ławek, gdzie osoby starsze mogłyby odpocząć.

Skwer znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 26 Marca posiada nasadzenia w postaci roślin wysokich i niskich. Większość roślin, zwłaszcza krzewy, posadzone na terenie zostały przez mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych. Pomimo doboru atrakcyjnych gatunków krzewów, rośliny rosną w sposób niekontrolowany.

Obszar zieleni przyosiedlowej znajdujący się przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej stanowi teren o znacznych różnicach poziomów wysokości. Na terenie znajduje się niewiele drzew i krzewów, są one rozproszone w niewielkich grupach, niepowiązane z sobą. Na obszarze znajduje się niewielki plac zabaw, jednak w jego pobliżu widoczny jest niedostatek zieleni izolacyjnej, jak również elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci).

Teren C - o pow. 19 742,91 m kw., przy czym 67% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • ukształtowanie terenu zbliżone do naturalnego,

 • elementy małej architektury - ławki, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, tablice informacyjne,

 • wybieg dla psów,

 • kwatery ogrodowe,

 • zielone wiaty przystankowe,

 • pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej,

 • chodniki.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 578 358,00 zł (kwota brutto).

Teren D - stanowi obszar przy ul. Pszowskiej.

Ten teren położony jest pomiędzy ul. Pszowską a ul. Boczną i stanowi niewielki zieleniec. Na obszarze znajduje się zieleń wysoka i niska. Krzewy rosnące na terenie są zacieniane przez korony drzew. Żywopłot przy ul. Pszowskiej poprzerastany jest samosiejkami klonów. Na terenie zlokalizowany jest niewielki placyk, przy którym zamontowano 4 żeliwne ławki z drewnianymi siedziskami oraz 2 kosze na śmieci. Nawierzchnia małego placu oraz ścieżki biegnącej przez teren jest szutrowa, w znacznej mierze poprzerastana trawą. W najniższej części terenu znajduje się wielopienne drzewo, na którym zbudowano podest. Na całym obszarze brakuje miejsc do wypoczynku z zaaranżowaną zielenią miejską.

Teren D - o pow. 4 844,41 m kw., przy czym 77,68% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

 • pojedyncze elementy zabawowe, również gry podwórkowe,

 • miejsca postojowe dla samochodów,

 • chodniki.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 228 973,11 zł (kwota brutto).

Teren E - stanowi obszar przy ul. Bogumińskiej.

Większą część tego obszaru zajmuje istniejąca jezdnia ul. Bogumińskiej. W granicach opracowania znajdują się tereny zieleni przy ul. Bogumińskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Pszowską do skrzyżowania ulic Bogumińskiej z ulicami W. Witosa i M. Kopernika. Zieleń znajdująca się w pobliżu skrzyżowania z ul. Pszowską oraz w pobliżu UM stanowi zaaranżowane atrakcyjne grupy nasadzeń w postaci płożących krzewów iglastych, przycinanych krzewów liściastych, bylin kwitnących oraz strzyżonych trawników. Centralna część terenu objęta opracowaniem prezentuje zieleń w postaci niewysokich drzew, żywopłotów z znacznymi ubytkami w strukturze. W południowej części terenu znajdują się jedynie trawniki i drzewa iglaste. Na całym obszarze brakuje elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

Teren E - o pow. 6 865,80 m kw., przy czym 24,68% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice informacyjne,

 • chodniki.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 198 372,04 zł (kwota brutto).

Teren F - stanowi obszar przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy.

Ostatni z terenów objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Wilchwy. W granicach opracowania znajduje się istniejący parking przy Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, parking przy pływalni Manta oraz otoczenie wokół pływalni, skarpa za pływalnią a przy ul. Armii Ludowej oraz niewielki skwer przyosiedlowy przy ul. Armii Ludowej.

Obszar znajdujący się przy WZ AH-E stanowi teren w przeważającej części przekształcony antropomorficznie, znajdują się na nim nasypy budowlane. Dawniej ta część stanowiła obszar należący do zarządu działającej w Wodzisławiu Śląskim kopalni, obecnie stanowi postindustrialny teren. Parking przy pływalni Manta stanowi obszar pokryty zdewastowanymi płytami betonowymi o nierównej nawierzchni. Przy parkingu znajduje się żywopłot wymagający dogęszczenia sadzonkami tego samego gatunku oraz usunięcia wrastających samosiejek roślin innych gatunków. Teren wokół pływalni w roku 2015 został objęty projektem zmiany zagospodarowania terenu, jednak projekt ten nie obejmował nasadzeń. Powstała przestrzeń i infrastruktura posiada potencjał jednak brak nasadzeń sprawia, że teren wydaje się być pusty, jałowy. Skarpa przy osiedlu 1 Maja stanowi teren wcześniej należący do kopalni KWK 1 Maja. Obecnie skarpa przedstawia krajobraz poprzemysłowy, widoczne są nasypy budowlane, przypadkowe nasadzenia brzóz, lip. klonów i akacji, rozsiewające się w sposób niekontrolowany. Ostatnia część objęta opracowaniem stanowi niewielki skwer znajdujący się pomiędzy budynkiem wielorodzinnym osiedla 1 Maja, blaszanymi garażami, budynkiem jednorodzinnym przy ul. Armii Ludowej. Na tym fragmencie terenu znajdują się niewielkie drzewa o ciemnej barwie liści, samosiejka orzecha włoskiego, krzew aronii oraz irgi. Od wschodu przy garażach znajduje się trawiaste boisko do siatkówki, od strony zachodniej widoczne są ścieżki szutrowe mocno poprzerastane trawą. Na terenie brakuje elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

Teren F - o pow. 17 896,26 m kw., przy czym 66,02% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

 • elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,

 • pojedyncze elementy zabawowe,

 • grille rekreacyjne,

 • chodniki.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 811 996,02 zł (kwota brutto).

Przypomnijmy, że początkowo miejski projekt mimo wysokiej pozycji w liście rankingowej nie uzyskał dofinansowania z funduszu - informowaliśmy o tym tutaj.  Korzystną dla Wodzisławia decyzję NGOŚiGW podjął wczoraj.

Oceń publikację: + 1 + 26 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (4):
 • ~lest7 2017-09-26
  16:06:44

  8 4

  Ciężko , ale SUPER !!?

 • ~bagienko 2017-09-26
  16:38:18

  13 3

  i pamiętajcie proszę, w UM, że trawę nie wystarczy posiać, trzeba też kosić

 • ~Wilchwer 2017-09-26
  18:58:29

  11 0

  bagielko i tu dobra uwaga, najpierw trzeba zadbać o to co jest, przerażający jest widok trawy która rośnie na pół metra i to przy głównej drodze na Rybnik, bo wątpie w to, że to tereny prywatne.

 • ~PimpaLesna 2017-09-27
  12:32:32

  3 2

  Kasa na igrzyska jest.... co z chlebem?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 68