zamknij

Biznes

Powiat wodzisławski ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych

2017-01-22, Autor: mk

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia. W puli jest łącznie 82 tys. zł.

Reklama

W konkursie mogą wziąć udział prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U 2016, poz. 176 z późn. zm), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty składane w konkursie w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury muszą być realizowane poprzez:

1)      promowanie tradycji kulturalno-społecznych i twórczości ludowej Powiatu,

2)      organizowanie na terenie powiatu plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym,

3)      organizowanie na terenie powiatu wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych,

4)      wydawanie niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze Powiatu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury wyłonionych w otwartym konkursie wynosi: 25 000 zł

 Oferty składane w konkursie w zakresie sportu muszą być realizowane poprzez:

1)      organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, a także widowisk sportowych odbywających się dla mieszkańców na terenie powiatu,

2)      organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, niemających na celu zdobycie kwalifikacji sportowych w danej dziedzinie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu,

3)      organizowanie amatorskich zawodów sportowych dla mieszkańców na terenie powiatu,

4)      wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wynosi: 40 000 zł.

 Oferty składane w konkursie w zakresie turystyki i krajoznawstwa muszą być realizowane poprzez:

1)      organizowanie imprez i przedsięwzięć turystycznych odbywających się dla mieszkańców na terenie powiatu,

2)      wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnienie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa,

3)      wydawanie niekomercyjnych publikacji promujących Powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa wynosi: 5 000 zł.

Oferty składane w konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia muszą być realizowane poprzez:

1)      podejmowanie działań edukacyjnych dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na temat zasad racjonalnego odżywiania i chorób, do których może doprowadzić nieprawidłowe odżywianie tj. otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, ortoreksja,

2)      podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży powiatu od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, komputera, internetu, hazardu, pornografii, telefonu,

3)      edukowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4)      upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,

5)      podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy wśród dzieci i młodzieży powiatu,

6)      podejmowanie działań w zakresie profilaktyki higieny jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży powiatu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynosi: 12 000 zł.

 Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja zaczyna się nie wcześniej niż 13 marca 2017 roku, a zakończenie następuje nie później niż 30 grudnia 2017 r.

Zgłaszane do realizacji projekty muszą mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe.

Ostatecznymi odbiorcami projektu muszą być przede wszystkim mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.

Zadanie musi mieć charakter otwarty, tj. rekrutacja uczestników projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 8 lutego 2017 roku oferty zgodnej z aktualnym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Ofertę na realizację zadania należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim w dni robocze w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-17.00 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii  Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać zakres i nazwę zadania wraz z nazwą wnioskodawcy lub wnioskodawców.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 Oferenci mogą korzystać z ułatwienia w przygotowaniu oferty polegającego na wykorzystaniu generatora „Witkac”. Generator wniosków „Witkac” zamieszczony jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Dla NGO”.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?
Oddanych głosów: 862

Prezentacje firm