zamknij

Wiadomości

Rydułtowy w kierunku czystego powietrza

Miasto Rydułtowy zaprezentowało swoje inicjatywy dążące do poprawy jakości powietrza.

Reklama

Rydułtowy w kierunku czystego powietrza – inicjatywy w latach 2019-2020

1) Dotacje z budżetu miasta do wymiany źródła ciepła

Na realizację inwestycji polegającej na wymianie istniejącego w budynku mieszkalnym wysokoemisyjnego źródła ciepła udzielane są ze środków budżetu miasta dotacje. W 2019 r. w ramach ww. zadania zamontowano:
• 17 kotłów gazowych,
• 4 węzły ciepła,
• 9 kotłów na pellet
• 22 kotły na ekogroszek

W 2020 roku planuje się realizację 41 sztuk wniosków na kwotę 150 000 zł.

2) 3 programy dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii - projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

• Program „Łączymy z energią” współorganizowany z Subregionem Zachodnim.

Z terenu Miasta Rydułtowy zrealizowane zostaną 133 wnioski (179 instalacji OZE), w ramach których zostaną zamontowane: 92 instalacje fotowoltaiczne,18 pomp ciepła do cwu, 69 kotłów na pellet. Wkład własny Miasta do przedmiotowego programu w formie składki członkowskiej celowej wynosi 165 570,88 zł. Uzyskane dofinansowanie dla Miasta Rydułtowy wynosi 2 627 200 zł. Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2021 r.

• Program „Gmina z dobrą energią” współorganizowany z Subregionem Zachodnim.

Realizowanych jest 12 wniosków, w ramach których zostanie zamontowanych: 7 kotłów gazowych, 9 instalacji fotowoltaicznych, 4 kotły na pellet,1 węzeł cieplny. Wkład własny Miasta do przedmiotowego programu w formie składki członkowskiej celowej wynosi 23 328,88 zł. Uzyskane dofinansowanie dla Miasta Rydułtowy wynosi 301 900,00 zł. Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2021 r.

• Program „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy”

Dnia 9 czerwca 2020 r. Miasto zawarło umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu grantowego, który dotyczy 341 instalacji odnawialnych źródeł energii (252 wniosków mieszkańców – nabór odbył się w roku 2018). Instalacje obejmują 166 instalacji fotowoltaicznych, 29 instalacji solarnych, 21 pompy ciepła c.w.u. i 125 kotłów na biomasę. Koszt całkowity projektu 6 899 700,60 zł, w tym ogółem kwota dofinansowania 6 553 839,18 zł. Termin realizacji zadania: do dnia 31 października 2022 r.

3) Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze” uruchomiono punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt jest prowadzony w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Zdrowe Rydułtowy”. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków budżetu miasta.

W 2019 r. z punktu konsultacyjnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przesłano 51 szt. wniosków, dodatkowo informacji na temat programu uzyskało 41 mieszkańców.

Obecnie punkt działa w budynku Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( ul. gen. Józefa Bema 126 c), przy czym termin wizyty należy uzgodnić pod numerem telefonu 517 019 819. Do dnia 22 lipca 2020 r. punkt konsultacyjny odwiedziło 73 mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przesłano 65 szt. wniosków, dodatkowo udzielono 48 porad telefonicznych.

4) Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości

Dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, w których dla celów grzewczych zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, na których zainstalowanie nie udzielono dotacji ze środków publicznych, ustalono roczną stawkę podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości - 0,01 zł.

5) Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach

W ramach projektu w 14 budynkach komunalnych wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja (docieplenie ścian, stropodachów/ dachów, wymiana okien i drzwi), doposażenie w instalację c.o. i c.w.u. oraz zmodernizowane zostanie obecne źródło ciepła. Projekt obejmuje również wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Koszty całkowite projektu: 8 293 130,24 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności: 5 857 499,67 zł, wkład własny: 2 435 630,57 zł.

Czas realizacji zadania: 2019-2023

6) Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej 9 parterowych budynków wielorodzinnych wchodzących w skład Osiedla Karola w Rydułtowach - pogórniczego osiedla robotniczego. W każdym z 9 budynków wydzielone są po 4 mieszkania - lokale socjalne oraz mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Termomodernizacja obejmuje przede wszystkim:
• ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych;
• ocieplenie styrodurem ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian przy gruncie;
• ocieplenie wełną mineralną dachów wraz z wymianą konstrukcji dachów;
• ocieplenie styropianem podłóg drewnianych na gruncie;
• wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na okna i drzwi o lepszym współczynniku przenikania ciepła;
• modernizację systemu grzewczego wszystkich budynków przez podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej;
• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż podgrzewaczy elektrycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.3.4). Koszty całkowite projektu: 5 216 919,59 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 4 150 934,82 zł, budżet państwa z kontraktu terytorialnego: 488 345,27 zł, wkład własny: 577 639,50 zł.

Termin realizacji zadania: 2017-2021.

7) Liczne działania edukacyjne i informacyjne

1. Program Przełącz się na gaz to program Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), którego celem jest kompleksowa pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz udzielanie informacji związanych z procedurą przyłączenia, co skutkuje skróceniem czasu procesu przyłączeniowego do sieci gazowej, a w efekcie poprawą jakości powietrza atmosferycznego poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym. Dla celów programu Miasto podpisało porozumienie z PGNiG w 2019 roku, które zakłada:

1) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych zachęcających mieszkańców Miasta oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowanie ich piecami na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej),

2) ułatwienie dostępu do przedstawicieli PGNiG OD, którzy będą pełnić dyżury w tut. Urzędzie Miasta jeden raz w miesiącu, w ostatni roboczy wtorek każdego miesiąca w godzinach 9:00-14:00;

3) umożliwienie złożenia stosownych wniosków, podpisania umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego w Urzędzie Miasta bez konieczności podróży do najbliższego Biura Obsługi Klienta PGNiG OD;

4) udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych ze zmianą palenisk opalanych paliwem stałym na piece na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej).

W ramach ww. programu mieszkańcy Rydułtów zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego mogli spotkać się w okresie od czerwca do listopada 2019 r. w każdy ostatni wtorek miesiąca w Urzędzie Miasta Rydułtowy z przedstawicielami PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Niestety obecnie dyżury przedstawicieli PGNiG OD w tut. Urzędzie Miasta są zawieszone z powodu sytuacji epidemiologicznej, jednak w tut. Urzędzie pod nr tel. 32/4537408 można uzyskać informacje w zakresie możliwości podłączenia się do sieci gazowej na terenie miasta, pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu wniosków, nadal też można składać wnioski o określenie warunków przyłączenia za naszym pośrednictwem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2. Mieszkańcy miasta zainteresowani podłączeniem do sieci gazowej mogli składać w Urzędzie Miasta ankiety, które miały pozwolić na określenie zapotrzebowania na gaz na terenie naszego miasta. Po analizie formularzy ankiet, przekazane zostały dane do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczące, ile mieszkańców z danego rejonu wyraża chęć podłączenia swoich budynków do sieci gazowej.

3. W dniu 30.04.2019 r. w Urzędzie Miasta Rydułtowy mieszkańcy zainteresowani wymianą ogrzewania, czy montażem fotowoltaiki mogli skorzystać z bezpłatnego punktu konsultacyjnego. W ramach działania punktu można było przeprowadzić analizę porównawczą różnych źródeł ogrzewania, zasięgnąć porady eksperta, a także zapoznać się z informacjami na temat programu "Czyste powietrze" oraz wykonać bezpłatną analizę energetyczną budynku. Działanie było elementem projektu "Gmina z dobrą energią 2", którego organizatorem był Subregion Zachodni.

4. Zorganizowano w RCK „Feniks”:

• Spotkanie pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Na spotkaniu omawiane były zagrożenia związane z tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem oraz sposoby na to, jak im przeciwdziałać. Wydarzenie zorganizował Burmistrz Miasta we współpracy z Państwową Strażą Pożarną – Jednostką Ratowniczo Gaśniczą nr 2 w Rydułtowach oraz Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego. Podczas spotkania rozdano wśród uczestników nowoczesne czujki czadu, ufundowane przez Hurtownię Elektryczną ELMIX z Rydułtów i Miasto Rydułtowy. Ponadto na spotkaniu omówiona została technika „rozpalania od góry” w starych piecach i kotłach.

• Spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Mój Prąd” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach udzielał szczegółowych informacji na temat warunków i aplikacji wniosków w ww. Programie. Program „Mój Prąd” umożliwia uzyskanie dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli instalacji wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy najmłodsi uczniowie mogą czuć się bezpiecznie w drodze do szkoły?Oddanych głosów: 136