zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Zdolni uczniowie mogą skorzystać z programu stypendialnego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego uruchomił program stypendialny pt. „Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Termin składania zgłoszeń upływa 11 grudnia.

Reklama

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

- uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej);

- stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;

- osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

a) w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% możliwych do uzyskania punktów;

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;

- niepobieranie przez ucznia za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.

Dla chętnych, którzy chcieliby uzyskać stypendium wprowadzono też nieobowiązkowe kryteria dodatkowe. Są to:

- uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm);

- posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 11 grudnia do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach lub jego oddziałów w Bielsku-Białej i Częstochowie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- Plan Rozwoju Ucznia sporządzony według wzoru dostępnego na stronie, przygotowany przez kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty lub przez zainteresowanego ucznia. W przypadku sporządzenia planu przez ucznia kandydat na opiekuna dydaktycznego stypendysty musi go zaopiniować;

- kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, dyrektora szkoły lub pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń;

- kopię świadectwa szkolnego dotyczącego roku szkolnego 2014/2015 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, dyrektora szkoły lub pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń.

 

Regulamin, wszelkie wzory dokumentów oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.