zamknij

Człowiek Roku tuWodzisław.pl 2016

Nominowani:

Dominika Bielecka
Zofia Bornikowska
Dominika Brzoza-Piprek
Wojciech Ciuraj
Jacek Łopuszyński
Sandra Pniak
Bartłomiej Sikorski
Joanna Sobota
Tadeusz Wojciechowski
Edyta Zając
Szymon Zawadzki
Wszystkich głosów: 8087

Prezentacje firm

Człowiek Roku tuWodzisław.pl 2016

Nominowani do Nagrody Człowiek Roku tuWodzisław.pl 2016
Dominika Bielecka

czołowa zawodniczka Polski w biegach narciarskich

Poznaj sylwetkę
Zofia Bornikowska

aktorka, reżyserka, prezes Stowarzyszenia Nasz Wodzisław

Poznaj sylwetkę
Dominika Brzoza-Piprek

dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Vladislavia”

Poznaj sylwetkę
Wojciech Ciuraj

autor tekstów, kompozytor, wokalista, gitarzysta i lider Walfad

Poznaj sylwetkę
Jacek Łopuszyński

wiceprezes PCI Proma z Wodzisławia Śląskiego

Poznaj sylwetkę
Sandra Pniak

czołowa zawodniczka w brazylijskim ju-jitsu

Poznaj sylwetkę
Bartłomiej Sikorski

piłkarz, kapitan drużyny LKS Unia Turza Śląska

Poznaj sylwetkę
Joanna Sobota

koszykarka, kapitan ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski

Poznaj sylwetkę
Tadeusz Wojciechowski

właściciel firmy Handlobud z Wodzisławia Śląskiego

Poznaj sylwetkę
Edyta Zając

trener i prezes UKS „Strzał Wodzisław”

Poznaj sylwetkę
Szymon Zawadzki

właściciel Create Reality z Wodzisławia Śląskiego

Poznaj sylwetkę

REGULAMIN 5. EDYCJI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU TUWODZISŁAW.PL”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „ Człowiek roku tuWodzisław.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.tuwodzislaw.pl

Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Kultura

b) Sport

c) Biznes

oraz

d) Nagroda Internautów

Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie powiatu wodzisławskiego, jak również każdy z mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody na kandydowanie w Konkursie.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 5 grudnia 2016 do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail czlowiekroku@tuwodzislaw.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuwodzislaw.pl.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia e – maila na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie. Organizator przyjęcie każdego zgłoszenia potwierdza informacją zwrotną na e-mail nadawcy.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Człowieka Roku tuWodzisław.pl.

 

11. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z powiatem wodzisławskim bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

12. Kandydatem zgłoszonym do Konkursu może być tylko i wyłącznie pojedyncza osoba. Do konkursu nie zostaną dopuszczone kandydatury zespołowe.

 

13. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Kultura, Sport, Biznes, jest realizowana przez Kapitułę Konkursu.

 

Kapituła Konkursu

 

14. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne zaproszone do udziału w Kapitule przez Redakcję portalu tuWodzisław.pl.

 

15. Kapitule przewodniczy Starostwa Wodzisławski.

 

16. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

 

17. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Kapituła może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

 

18. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie Członków (z zastrzeżeniem, że przybył chociaż jeden Członek), pod warunkiem, że wszyscy Członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 

19. Kapituła Konkursu działa i obraduje na zasadach określonych Regulaminem Kapituły 5. edycji Konkursu tuWodzisław.pl.

 

Procedura wyłonienia nominowanych

 

20. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:

 

a) w kategorii Kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne powiatu wodzisławskiego, wpływ kandydata na kształtowanie się świadomości kulturalnej młodzieży, upowszechnianie kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia w 2016 roku

 

b) w kategorii Sport – wpływ na popularyzację sportu w powiecie wodzisławskim, ranga odniesionych sukcesów w 2016 roku i w dotychczasowej karierze sportowej.

 

c) w kategorii Biznes – innowacyjność produktów i usług, jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, działalność społeczna i charytatywna, osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy.

 

21. Wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Kapituły dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Kapituły przez Organizatora.

 

22. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu w głosowaniu za pośrednictwem formularza oceny, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Redakcja Portalu tuWodzisław.pl po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale od 3 do 7 osób.

 

23. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, o klasyfikacji danego kandydata decyduje głosowanie uzupełniające Kapituły Konkursu.

 

24. W głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, każdy z Członków Kapituły (w tym Przewodniczący) ma głos o wadze równej jednej.

 

25. W przypadku równej ilości głosów kandydatów w głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punktach 21 oraz 22 powyżej, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

 

26. Wszyscy nominowani w kategorii Kultura, Sport oraz Biznes - w wyniku wyłonienia przez Kapitułę Konkursu - są jednocześnie nominowanymi w kategorii Nagroda Internautów.

 

Ogłoszenie listy nominowanych

 

27. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 19 - 24 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuwodzislaw.pl/czlowiekroku.

 

 28. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e–mail redakcja@tuwodzislaw.pl, swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

 

29. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.

 

 

Procedura wyłonienia laureatów

 

30. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 24 Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

 

31. Każdy z zarejestrowanych w portalu tuWodzislaw.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos dziennie w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów. Dodatkowo każdy internauta będzie mógł oddać głos za pomocą płatnej wiadomości SMS (koszt jednej wiadomości z VAT: 1,23 zł).

 

32. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 16.01.2016 roku od godz. 12:00 do dnia 30.01.2016 roku do godz. 12.00.

 

33. Laureatem Nagrody Internautów zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

 

34. W przypadku kategorii Kultura, Biznes oraz Sport, Laureata wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin posiedzenia ustala Organizator konkursu.

 

35. Laureaci Konkursu w kategoriach Kultura, Sport oraz Biznes są wybierani spośród nominowanych kandydatów jawnie, na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii, opisanych w zdaniu pierwszym punktu bieżącego Regulaminu, oceniający tworzy listę rankingową nominowanych. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów

 

takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

 

36. Członkowie Kapituły oraz Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

 

37. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.

 

Nagrody

 

38. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Człowieka Roku tuWodzisław.pl oraz statuetkę.

 

Ogłoszenie Laureatów

 

39. Ogłoszenie Laureatów w każdej z kategorii nastąpi na uroczystej Gali, która odbędzie się 9 lutego 2016 roku.

 

40. Każdy z nominowanych kandydatów otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną na adres kandydata o terminie i miejscu odbywania się Gali, co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

 

41. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną także po zakończeniu Gali zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuwodzislaw.pl.

 

Postanowienia końcowe

 

42. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuwodzislaw.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

43. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń przed zwołaniem posiedzenia Kapituły.

 

44. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

Kapitułę 5. edycji Konkursu Człowiek Roku tuWodzisław.pl tworzą:

Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski, Przewodniczący Kapituły,

Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,

Bogdan Bojko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.,

Andreas Glenz – Człowiek Roku tuWodzislaw.pl 2014 w kategoriach Biznes oraz Nagroda Internautów,

Krzysztof Jaroch – Dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury,

Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl.,

Marian Oślizło – Laureat Konkursu Człowiek Roku tuWodzisław.pl 2015,

Józef Szymaniec – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,

Jerzy Waltar - Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.,

Monika Krzepina – Redaktor prowadząca tuWodzislaw.pl, Sekretarz Kapituły,

Wacław Wrana - Redaktor naczelny tuWodzislaw.pl

człowiek roku 2016
 
Patronat honorowy:
rybnik.eu
rybnik.eu
 
Sponsor Generalny:
agro wodzisław
Sponsor:
sare sare